OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

NR ZAMÓWIENIA:

DATA ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA:

IMIE I NAZWISKO OSOBY ZAMAWIAJĄCEJ:

ADRES:

EMAIL:

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1225) odstępuję od umowy związanej z zamówieniem.

dotyczącej zakupu:

NAZWA PRODUKTU:

CENA:

Proszę o zwrot na rachunek bankowy:

Dane właściciela - imię i nazwisko: